Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Grantový program Športuj aj Ty!

Grantový program Športuj aj Ty!   Nadácia SPP podporí deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. SPP podporí...

Podpora z Environmentálneho fondu

  Podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020 Špecifikácie a činností podpory formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A....

Grantová výzva Nadácie GRANVIA

Grantová výzva Nadácie GRANVIA Podporované oblasti 1. Prístup k zamestnaniu Problém nájsť si svoje miesto v spoločnosti súvisí najmä s nezamestnanosťou. Nadácia GRANVIA preto podporuje iniciatívy, ktoré sa týkajú týchto troch hlavných oblastí: Inklúzia prostredníctvom práce: Pomoc...

Výzva číslo VII. SKR 2019

Výzva číslo VII. SKR 2019  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Dátum zverejnenia 22. júla 2019 Termín...

Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra...

Výzva číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia a na podporu zlepšenia činnosti, ak tieto subjekty vykonávajú...

WIFI pre Teba

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná...

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA Cieľom  činností je  investične  podporiť  aktivity  smerujúce  k  zlepšeniu  kvality  ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok (predovšetkým SO2, NOx, VOC, tuhých znečisťujúcich látok vrátane prachových...

Partneri