Aktuality

Podpora z Environmentálneho fondu

  Podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020 Špecifikácie a činností podpory formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A....

Grantová výzva Nadácie GRANVIA

Grantová výzva Nadácie GRANVIA Podporované oblasti 1. Prístup k zamestnaniu Problém nájsť si svoje miesto v spoločnosti súvisí najmä s nezamestnanosťou. Nadácia GRANVIA preto podporuje iniciatívy, ktoré sa týkajú týchto troch hlavných oblastí: Inklúzia prostredníctvom práce: Pomoc...

Výzva číslo VII. SKR 2019

Výzva číslo VII. SKR 2019  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Dátum zverejnenia 22. júla 2019 Termín...

Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra...

Výzva číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia a na podporu zlepšenia činnosti, ak tieto subjekty vykonávajú...

WIFI pre Teba

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná...

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA Cieľom  činností je  investične  podporiť  aktivity  smerujúce  k  zlepšeniu  kvality  ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok (predovšetkým SO2, NOx, VOC, tuhých znečisťujúcich látok vrátane prachových...

Program obnovy dediny 2019

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2019, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok...