Aktuality

„ZDRAVIE NA TANIERI 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“   Oprávnený žiadateľ: - obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania   Cieľ: Prevencia obezity - motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov...

Zoznam podporených žiadateľov - Program obnovy dediny 2017

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo...

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

- Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola. - Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií. - Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur.   Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo...

Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2017 – podprogram 1.6

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2017 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany...

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý 22. februára 2017 schválila...

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach: - vzdelávanie, - sociálna pomoc a zdravie, - ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť, - kultúra, - šport, - životné...