Aktuality

Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok...

Program SPPoločne

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Počas prvých štyroch ročníkov sme podporili už 167 projektov v celkovej hodnote 1 040 000 eur. V 5....

Materiály z júnového seminára v Komárne (Európa pre občanov)

Dňa 14.6.2016 sa v Europe Direct centre v Komárne uskutočnil seminár k programu Európa pre občanov/Europe for Citizens.   Dokumenty zo seminára: - Prezentácia (https://bit.ly/1YwhF14) - Nová programová príručka obohatená o priority pre roky 2016 -2020 a často kladené otázky...

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec - výsledky

Nadácia Orange aj tento rok podporí prospešné aktivity, ktoré pomáhajú rozvoju komunít, dobrovoľníctva a hľadaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy. Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec, ktorý nadväzuje na úspešný program Šanca pre váš región, chce nadácia podporiť...

Výsledky grantového programu Obce bližšie k vám 2016

V rámci grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Obce bližšie k vám 2016 bolo prijatých spolu 203 žiadostí. Pre veľký počet kvalitných žiadostí bola celková výška podpory navýšená z pôvodných 70 tisíc eur na 87 tisíc eur. Hodnotiaca komisia vybrala na základe stanovených kritérií celkovo...

Viacročné priority pre roky 2016 - 2020

Európska komisia a výkonná agentúra EACEA zverejnila tohto roku na web stránke k programu Európa pre občanov viacročné priority pre roky 2016 - 2020, platné od tohto roku. Ich slovenský preklad môžete nájsť na našom webe. Viacročné priority boli poskytnuté žiadateľom, aby mali viac času na...