Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Nová výzva: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

26.01.2017 14:23
  Základné informácie   Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným...

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2017 – LEADER NSK

19.01.2017 10:53
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja vyhlasuje dňa 16.01.2017...

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

13.01.2017 11:08
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 10. januára 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na...

V Ý Z V A na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22.12.2016 08:38
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební...

Aktuálna výzva v rámci Environmentálneho fondu – činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

20.12.2016 13:25
Cieľom uvedenej činnosti je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.   Oprávnení žiadatelia pre činnosť L3: 1. obec založená v...

Ministerstvo pôdohospodárstva podporí mladých farmárov dodatočnými 18 miliónmi eur

13.12.2016 09:15
– Zvýšenie podpory mladých farmárov zo 600 na takmer 1 000. – Navýšenie objemu financií v opatrení o 60 % na celkových 48 miliónov eur. – Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku dosahuje už takmer 50 rokov.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí o takmer 400...

Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode

09.12.2016 12:36
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode. O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške...

Výsledky septembrovej uzávierky 2016 (Európa pre občanov)

06.12.2016 11:37
Agentúra EACEA dňa 1.12.2016 zverejnila na svojej web stránke výsledky septembrovej uzávierky. Tieto sú nasledovné:   – Družobné mestá, opatrenie 2.1 – výsledky (https://bit.ly/2gTZwt5) – Siete medzi mestami, opatrenie 2.2 – výsledky (https://bit.ly/2gYHFUt)   Celkovo bolo podporených v...

V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok

01.12.2016 15:18
Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch 2002 poukážok, ktoré si musia uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace. Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

29.11.2016 15:25
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>
Otváracie hodiny pre verejnosť
 

Po

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Ut

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

St

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Št

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Pi

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

 

„RRA Šaľa je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR“

Partneri

Kontaktujte nás