33. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravú zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 33. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.

Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin, napr. z dôvodu obmedzení veľkosti predkladaných príloh, nie je možné predložiť) elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+ a zároveň predkladá formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS 2014+): 1. prostredníctvom e-schránky5 a prílohy ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+, v listinnej podobe na doručovaciu adresu uvedenú nižšie alebo 2. v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+) na doručovaciu adresu uvedenú nižšie. Adresa na doručovanie dokumentov v listinnej podobe: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálnych programov a projektov Odbor posudzovania projektov Karloveská 2 841 04 Bratislava

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj 6 „KO“) a drobným stavebným odpadom.

A. obec 6 alebo združenie obcí7

B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,

C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,

D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí

E. združenie právnických osôb8 , ktorého členmi sú výlučne obce1 , resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT

1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:

· Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov17/zberných dvorov18 za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch19 zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne20).

· Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu21 - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).

· Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO22 za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO (ďalej aj „BRKO“), ktorých výstupom je upravený odpad)23 .

2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

· Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

· Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad24 a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu25 , t.j.:

· Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne26 (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.

 · Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární27 v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).

· Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO28 .

Žiadateľ definuje v ŽoNFP hlavnú aktivitu projektu, ktorou môže byť len jedna z aktivít uvedených pod bodmi 1 až 3.

Maximálna a minimálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR.

Harmonogram hodnotiacich kôl:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1           Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2           Termín uzavretia kola n    

                 30. apríl 2018                                               31. august 2018                                v intervale 4 mesiacov  

            od termínu uzavretia

             predchádzajúceho

              hodnotiaceho kola

 

Bližšie informácie nájdete na stránke na webovom sídle www.op-kzp.sk