Aktuálna výzva v rámci Environmentálneho fondu – činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Cieľom uvedenej činnosti je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť L3:

1. obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

3. samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,

4. príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

2. zateplenie/výmena strechy,

3. zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),

5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,

6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L3:

1. projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb, kultúrny dom a pod.,

2. projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

3. realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

4. efektívnosť vynaložených prostriedkov je daná mernou investičnou náročnosťou v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov – vypočítané z celkových nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia emisií,

5. použité materiály a technologické postupy sú v súlade s platným legislatívnym rámcom pre tento typ aktivít a je dodržaná postupnosť krokov pre komplexnú obnovu budov,

6. maximálna výška podpory je 200 000 EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu,

7. maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory,

8. jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formou dotácie,

9. maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 01.01.2017 maximálne do 31.10.2017,

10. prijímateľ podpory je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe,

11. realizovať opatrenia na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory.

 

Medzi neoprávnené náklady patria napr.: náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením, náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku, všetky osobné náklady atď.

 

Tepelnotechnický posudok (Príloha č. 15):

– Žiadateľ predkladá doklad spracovaný oprávnenou osobou. V prípade, že sa projekt realizuje na základe stavebného povolenia, musí byť Tepelnotechnický posudok overený v stavebnom konaní v zmysle príslušného stavebného povolenia predkladaného v rámci Prílohy č. 3. Tepelnotechnický posudok musí predovšetkým obsahovať % vyjadrenie dosiahnutých úspor energie na základe porovnania súčasného stavu budovy/budov a stavu budovy/budov po realizácii aktivít projektu vedúcich k znižovaniu energetickej náročnosti budovy. Tento údaj zároveň žiadateľ následne uvádza aj v tabuľke 2.a) Prílohy č. 1 Opis a prínosy projektu.

 

Výberové kritériá pre hodnotenie projektov sú rozdelené na 3 hlavné skupiny:

– technické, finančné a sociálno-ekonomické kritériá (podrobnejšie sú uvedené v dokumente – Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – činnosť L3).

 

Predkladanie žiadostí:

– termín na predloženie žiadostí je do 15.03.2017 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie,

– žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – činnosť L3 (https://bit.ly/2h7gh3n)

 Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (https://bit.ly/2hN2tiR)

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://bit.ly/29cz2lC