Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételének, felújításának, helyreállításának támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételének, felújításának, helyreállításának támogatása

                                                                                                                

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése a magyar vonatkozású első világháborús emlékhelyek méltó gondozása által.

 

2.       A pályázati felhívás tárgya

A határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása. 

 • első világháborús helyi emlékművek (szobor, emléktábla, emlékjel, emlékoszlop, stb.) felújítása, helyreállítása;
 • az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása; az emlékmű megközelíthetőségének biztosítása;
 • tervdokumentáció elkészítése műemléknek minősülő első világháborús emlékhely felújításához.

 

2.1. Kiegészítő információk

 • Egy pályázatba egy emlékmű felújítását lehet belefoglalni.
 • Az emlékhely első világháborús vonatkozása egyértelműen igazolható kell, hogy  legyen a pályázathoz mellékletként felcsatolt dokumentumok és fotók alapján.

 

3.     Nem képezi a pályázati felhívás tárgyát:

 • Hadisírok, sírhelyek felújítása,
 • Teljesen új emlékmű, emlékhely létrehozása,
 • Az emlékmű felújítását követően sorra kerülő rendezvény szervezése,
 • Az Alapkezelő által 2016. december 28-án megjelentetett, azonos tárgyú pályázati felhíváson nyert támogatásból felújított emlékművel kapcsolatos további program, kivéve ha a korábbi támogatás tervdokumentáció létrehozására irányult.

4.     Támogatható kiadások:

A programhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.

 

5.     Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • ingatlan- és gépjárművásárlás
 • késedelmi kamat, bírság
 • új épület, építmény építése
 • ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása

 

6.      Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai székhelyű:

 • civil szervezet, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény;
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy

 

7.       Nem részesülhetnek támogatásban:

7.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek

7.2. vállalkozások,

7.3. egyéni vállalkozók,

7.4. azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,

7.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),

7.6. azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

7.7. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

7.8. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 7.4 - 7.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

8.        Igényelhető támogatás:

8.1. A teljes támogatási keretösszeg 100.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

8.2. Megpályázható összeghatár 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg

8.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.

8.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.

8.5. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

8.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

9.        A pályázat megvalósítási paraméterei:

9.1. Megvalósítási időszak: 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

9.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. szeptember 15.

9.3. Benyújtási határidő: 2017. október 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

9.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

 

10.       A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be a pályázati felhívás keretében.

A pályázati csomag elemei:
 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

 

11.      Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

 

11.1.           PÁLYÁZATI ADATLAP

A pályázati adatlap elektronikus, a NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Az adatlap projektterv részének 3.1. pontjában kérjük megadni az emlékmű státuszára vonatkozó következő információkat:

 • Az emlékmű be van-e jegyezve az ingatlan nyilvántartásba, van-e önálló helyrajzi száma?
 • Kinek a tulajdonában van az emlékmű, illetve ki a terület/telek tulajdonosa ahol az emlékmű áll?
 • Műemléknek minősül az emlékmű? Ha igen, kérjük a lajstromszámát megadni.

 

11.2.    NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt postai úton megküldeni szükséges az Alapkezelőhöz legkésőbb a támogatói döntést követően a támogatási szerződés megkötéséhez postázniszükséges az Alapkezelőhöz (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70). A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez!

 

11.3.    LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

11.4.    ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

 

11.5.    MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata. Felvidéki pályázók esetében elfogadható a 60 napnál nem régebbi Statisztikai Hivatal által kiadott ICO/SID igazolás is.

 

11.6.    PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás), Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan kérjük benyújtani.

 

11.7.    ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum feltöltése szükséges.

 

11.8.    A JELENLEGI HELYZETET BEMUTATÓ FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

 

11.9.    ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Amennyiben szükséges, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció másolata.

 

11.10.   INGATLAN DOKUMENTUMAI

Helyrajzi számmal rendelkező, a telekkönyvi nyilvántartásba bejegyzett felépítmény esetén kérjük csatolni a tulajdoni lap másolatát. Amennyiben nincs helyrajzi száma az emlékműnek, akkor kérjük csatolni annak a teleknek/területnek a tulajdoni lapját, ahol az emlékmű áll. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a szerződéskötéshez. Amennyiben az emlékmű más szervezet, magánszemély tulajdonában lévő területen áll, a terület tulajdonosának engedélyét is csatolni szükséges a pályázathoz. A nyilatkozathoz használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a www.bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető.

 

11.11.    MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A meghatalmazáshoz használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges. 

A korábbi években a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz a NIR-ben pályázatot benyújtó pályázók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást a NIR rendszer illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni! 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein.

 

12.   Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

13.   A pályázat érvénytelensége:

13.1.        a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

13.2.        a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 5. pontjában feltüntetett pályázói körbe

13.3.        a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

13.4.        a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

13.5.        a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

14.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

14.1.    Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető követelményeinek,
 • A pályázati projekt indokoltsága (a fotódokumentáció alapján),
 • A pályázat kidolgozottsága.

14.2.    Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

15.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

 

16.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

16.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

16.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.  Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

17.     A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke értelmében – többek között – az európai uniós támogatási szabályok értelmében gazdasági tevékenységet folytató kedvezményezettek támogatása minősül állami támogatásnak. 

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti – gazdasági tevékenység támogatása általi - állami támogatásnak minősül, támogatása

   […].1. csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

 • konferenciák támogatása,

   […].2. kulturális támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása.
 • amennyiben a pályázat kulturális célú.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

Az Alapkezelő egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti. 

A) Csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a 104/2000/EK tanácsi  rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e)  az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító  járművek   megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés]. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

B) E pályázati felhívás alapján a határon túli magyar kultúra támogatására kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés h) pontja alapján nyújtható, az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályainak megfelelően.

Audiovizuális célú alkotásra kulturális célú támogatás nem nyújtható!

 

18.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez valamint a Kincstári Monitoring Rendszerben való közzétételéhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

19.            Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 

További információk az Alapkezelő honlapján – bgazrt.hu – a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.