Bezplatný energetický audit budovy Samosprávy sa môžu prihlásiť do programu Ekoobec.

 

Obce a mestá sa do 11. septembra môžu prihlásiť do programu Ekoobec a získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy.

 

Cieľom auditu, ktorý podporí Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, je motivovať mestá a obce k zavádzaniu opatrení vedúcich k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu nákladov na ich prevádzku. Odbornými partnermi programu sú Slovenská rada pre zelené budovy a Asociácia poskytovateľov energetických služieb.

Program má podnietiť mestá a obce k zavedeniu opatrení zameraných na znižovanie tepelných strát, výmenu technológií na kúrenie, chladenie či osvetlenie. Audit môžu samosprávy využiť  napríklad v žiadosti o finančnú podporu na tento účel zo štrukturálnych fondov alebo pri realizácii opatrení energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

 

Kto sa môže prihlásiť?

  • Mesto
  • Obec
  • Organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto alebo obec

Energetický audit sa musí týkať budovy, ktorá je vo vlastníctve mesta/obce a ktorú využívajú jej obyvatelia - materské a základné školy, obecný/mestský úrad, kultúrny dom. Energetický audit budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, podporený nebude. 

Vybraná samospráva môže od niektorej z certifikovaných spoločností získať zdarma energetický audit jednej budovy podľa svojho výberu v hodnote až do výšky 2 500 eur. Z programu uhradíme náklady na vypracovanie auditov v celkovej sume 50-tisíc eur.

 

Ako sa prihlásiť do programu? 

 

Podmienkou prihlásenia sa do programu je zaslanie kompletnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

  • pravdivo vyplnenú prihlášku a dotazník
  • výpis z katastra nehnuteľností, týkajúci sa budovy, v ktorej sa bude realizovať energetický audit
  • ročného vyúčtovanie za spotrebu energií (elektrina, plyn, teplo) za posledné tri vyúčtovacie obdobia za príslušnú budovu
  • 3 farebné fotografie prihlásenej budovy, vrátane celkového a bočného pohľadu
  • v prípade, že prihlásená budova má energetický certifikát, je potrebné dodať k prihláške aj kópiu energetického certifikátu

 

 Kompletnú žiadosť je možné podať:

Termín uzávierky žiadostí

 

Termín uzávierky na prijímanie žiadostí do programu Ekoobec 2015 je piatok 11. september. V prípade elektronických a e-mailových žiadostí musia byť podané do polnoci 11. septembra. Ak budete posielať žiadosť poštou, rozhoduje dátum poštovej pečiatky, ktorým je deň uzávierky.

 

Výška podpory

 

Každá z vybraných samospráv získa bezplatný energetický audit budovy a návrh na zníženie jej energetickej náročnosti v maximálnej výške 2 500 eur.

Od vybraných obcí nepožadujeme vlastnú spoluúčasť na financovaní energetického auditu. V prípade, že bude vybraná väčšia budova, pri ktorej bude hodnota energetického auditu prevyšovať 2 500 eur, bude audit realizovaný v rozsahu len do uvedenej výšky. Práce nad tento rozsah si v prípade záujmu môže samospráva doplatiť z vlastných zdrojov.

 

Časový harmonogram

 

4. 8. výzva na prijímanie žiadostí do programu

11.9. uzávierka prijímania žiadostí do programu

22.9. hodnotenie žiadostí

23.9. zverejnenie výsledkov

12.10. - 4.12. realizácia energetických auditov verejných budov

15.1. 2016 termín na zaslanie záverečných správ

 

Ďalšie informácie a formulár vo formáte Excel nájdete na stránke https://www.nadaciapontis.sk/clanok/obce-a-mesta-mozu-ziskat-bezplatne-energeticky-audit-budovy/1583