Grantová výzva Nadácie GRANVIA

Grantová výzva Nadácie GRANVIA

Podporované oblasti

1. Prístup k zamestnaniu

Problém nájsť si svoje miesto v spoločnosti súvisí najmä s nezamestnanosťou. Nadácia GRANVIA preto podporuje iniciatívy, ktoré sa týkajú týchto troch hlavných oblastí:

Inklúzia prostredníctvom práce:

Pomoc organizáciám, ktoré umožňujú osobám vylúčeným z trhu práce zoznámiť sa (opätovne) s bežným pracovným životom, pričom tieto osoby môžu využiť vhodné školenia a odborné poradenstvo.

Odborné vzdelávanie a kvalifikácia:

Podpora organizácií, ktoré ponúkajú rekvalifikačné vzdelávacie kurzy a pomáhajú osobám bez kvalifikácie a dlhodobo nezamestnaným nájsť si prácu.

Doprava do zamestnania:

Nadácia podporuje projekty zamerané na zvýšenie mobility osôb bez dopravných prostriedkov, ktoré si z tohto dôvodu nemôžu nájsť prácu.

2. POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby alebo rodiny, resp. komunity. Riešenie krízovej sociálnej situácie fyzických osôb a rodiny. Prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

3. Rozvoj solidarity v spoločnosti

V posledných rokoch sa aktivizujú viaceré neziskové organizácie, ktoré sa usilujú premeniť sociálnu súdržnosť na skutočnosť. Nadácia GRANVIA sa angažuje v troch nasledovných oblastiach:

Mládež a občianska uvedomelosť:

Nadácia podporuje projekty zamerané na zvyšovanie občianskej uvedomelosti, kolektívnej zodpovednosti a pravidiel spolunažívania u mladých ľudí (napríklad nízko-prahové centrá).

Občianska uvedomelosť je aktívne konanie (dobra) v prospech verejnosti(komunity), zapojenie sa do niečoho nad rámec seba samého, pozitívne prispievanie v prospech druhých. Napr. dobrovoľnícke projekty na pomoc komunite (seniorov, sociálne odkázaných, čistenie životného prostredia), fundraisingové aktivity pre komunitu - charitu (zber šatstva, pravidelné charitatívne aktivity), aktívna participácia na kampani za čistejšie mesto, tútoring, príprava jedla pre odkázaných, záujem o veci verejné (stretnutie s primátorom a diskusie pre prospech komunity),... Nadácia podporuje dlhodobé projekty, nie jednorázové aktivity, s aktívnym zapojením cieľovej skupiny.

Opätovné začlenenie do spoločnosti:

Podporujeme organizácie, ktorých cieľom je pomáhať osobám na okraji spoločnosti znovu si vybudovať sebadôveru, dôstojný život, zabezpečovať si každodenné potreby a postupne sa opätovne začleniť do spoločnosti(napríklad projekty zamerané na odbornú pomoc ľuďom vylúčeným zo spoločnosti: bezdomovcom, drogovo závislým, ľuďom s fyzickým alebo mentálnym hendikepom, deťom a mladým zo sociálne slabšieho prostredia, atď.).

Dostupnosť bývania:

Nadácia podporuje organizácie, ktoré pomáhajú tým najchudobnejším nájsť si bývanie a týmto spôsobom im pomáhajú znovu získať stabilitu a spoločenský život (napríklad projekty zamerané na chránené bývanie).

Časový harmonogram

Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov: 22. júl 2019

Uzávierka žiadostí: 20. september 2019 - rozhoduje pečiatka pošty

Zverejnenie výsledkov: december 2019 (www.nadacia-granvia.sk)

Realizácia projektu: od 15. januára 2020 do 31. októbra 2020

Vyúčtovanie: do 14. novembra 2020

Viac iformácií nájdete tu.