Kráľová nad Váhom - Zvonica

Podľa dostupných dokladov pochádza z roku 1883. V roku 1928 bola obnovená za pomoci pani manželky Ignáca Bábela, Márie Pozsonyiovej Bábelovej a Ľudovíta Pozsonyiho, pokladníka obce. Ďalšia oprava bola vykonaná v roku 1984. Posledná rekonštrukcia bola vykonaná v roku 2010. Rekonštruovaná zvonica bola vysvätená v rámci obecných slávností dňa 22.08.2010 Dr. Andásom Veresom, župným biskupom zo Szombathely-u .