Nová výzva: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

 

Základné informácie

 

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 29.09.2017

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017

 

Právna forma/ konkrétny oprávnený žiadateľ

·  štátne rozpočtové organizácie

·  obce a mestá a nimi založené alebo zriaďované právnické osoby

·  združenia obcí

·  VÚC a nimi založené alebo zriaďované právnické osoby

·  neziskové organizácie a občianske združenia

·  nadácie

·  cirkvi a náboženské spoločnosti

·  Slovenský Červený kríž
 

Cieľove skupiny projektu

                . deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

·  zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

·  subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Oprávnené aktivity

 

Opatrenia  v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané v rodinnom prostredí, zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov ohrozujúcich psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby. Konkrétne môžete podporiť hlavne tieto aktivity:

·  poskytovanie pomoci dieťaťu , rodičom alebo inej osobe alebo poskytnutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných či rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov na dieťa a rodinu

·  sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na ich obmedzenie

·  pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch

·  pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny alebo inej osoby

·  programy zamerané na plnoleté osoby ohrozujúce členov rodiny

·  obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb v otvorenom prostredí

·  sociálne poradenstvo dieťaťu a jeho rodičom pri rozvode

·  psychologická pomoc rodičom dieťaťa v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa

·  psychologická pomoc dieťaťu po rozvode

·  realizácia odborných metód zameraných na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí

·  realizácia odborných metód zameraných na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

·  realizácia odborných metód zameraných na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania

·  poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách

 

Ak je to potrebné, môže byť uložená povinnosť dieťaťu (resp. aj rodičom) podrobiť sa odbornej diagnostike, sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu. Podporiť môžete:

·  odbornú diagnostiku

·  výchovný alebo sociálny program

·  sociálne alebo iné  odborné poradenstvo

 

Vykonávanie výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov:

·  ambulantnou formou

·  celodennou formou

·  pobytovou formou

 

Vykonávanie opatrení v zariadeniach v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (okrem zariadení, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou - detské domovy a pod.). Podporiť môžete činnosti ako:

·  sociálna práca

·  odborná diagnostika

·  špeciálne poradenstvo

·  pomoc na zvládnutie krízy

·  psychologická starostlivosť resp. liečebno-výchovná starostlivosť

 

Individuálne či skupinové poskytovanie supervízie zamestnancom pracujúcim na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru, vykonávajúcim prácu s dieťaťom a jeho rodinou. Môže byť podporená len v kombinácii s vyššie uvedenými aktivitami.
 

Výška príspevku a intenzita pomoci:

·  min. 25 000 €

·  max. 500 000 €
 

 

Žiadateľ

Intenzita pomoci

štátne rozpočtové organizácie

100 %

ostatní oprávnení žiadatelia

95 %

 

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.103