Oznam o vyhlásení 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 26. 05. 2017 bola zverejnená 23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného (ďalej len „výzva“) príspevku zo zdrojov tohto operačného programu.
 
23. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 5 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.


Oprávnené aktivity:
 • obstaranie kompostovacích zásobníkov, záhradných kompostérov do domácností
 • obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch oprávneného žiadateľa
Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, resp. domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry bezodplatne.
 
Oprávnení žiadatelia:
 • Subjekty územnej samosprávy - obce a združenia obcí
 • MV SR
 • MŽP SR
Indikatívna alokácia výzvy:
 • 5 000 000 Eur
 • Minimálna výška príspevku na projekt 80 000 Eur
 • Maximálna výška príspevku na projekt 200 000 Eur
 • Výška dotácie 95%
Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov.
 
Termíny uzavretia druhého hodnotiacich kôl:
 • uzavretie 1. kola – 31. júla 2017
 • uzavretie 2. kola – 31. októbra 2017
 • uzavretie 3. kola – v trojmesačnom intervale od uzavretia posledného kola

Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/23-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-podporu-predchadzania-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/