Podpora z Environmentálneho fondu

 

Podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020

Špecifikácie a činností podpory formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia

A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

A3 – Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

BK – Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd mimo najmenej rozvinutých okresov

BKAP -Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy

BR1 – Rybárstvo

BV – Podpora budovania vodovodov mimo najmenej rozvinutých okresov

BVAP - Podpora budovania vodovodov pre najmenej rozvinuté okresy

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

C1 – Triedený zber komunálneho odpadu

C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

C3 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

C4 – Triedený zber komunálneho odpadu

C5 – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

C6 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Termín na predloženie žiadostí je do 31. 10. 2019.

Počet predložených žiadostí - maximálny počet žiadostí predložených jedným žiadateľom:

a) žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z činností

v rámci Oblastí: A. a B.

b) v prípade, ak plánuje realizovať projekt v Oblasti: B. Ochrana a využívanie vôd (kanalizácia a vodovod v jednej ryhe), žiadateľ je oprávnený predložiť dve žiadosti (jedna žiadosť v rámci činnosti kanalizácie s označením BK2AP až BK5AP a BK2a, BK2b, BK2c až BK5a, BK5b, BK5c a jedna žiadosť v rámci činnosti vodovodu s označením BV1AP až BV4AP a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c). Uvedená výnimka sa nevzťahuje na žiadosti, kde iba časť vodovodu, resp. kanalizácie, ktoré sú predmetom žiadosti na rok 2020, je vedená v spoločnej ryhe a akákoľvek časť vodovodu, resp. kanalizácie, ktoré sú tiež predmetom žiadosti na rok 2020, je vedená mimo tejto spoločnej ryhy,

c) žiadateľ je oprávnený predložiť v Oblasti C maximálne dve žiadosti, a to jednu žiadosť v rámci činností (Činnosti C1 až C3) a jednu žiadosť v rámci činností (Činnosti C4 až C6).

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu

pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa

z oprávnených nákladov projektu.

Viac informácií nájdete tu.