Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2016

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?
Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia kde žijú.


Cieľom programu je:
• budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
• podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
• riešiť miestne problémy, 
• podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.


Podporíme projekty z týchto oblastí:
• zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
• projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
• inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života, budovanie dobrých susedských vzťahov.

 

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:
1. ak sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti, mladí ľudia -  rodičia, alebo seniori – dobrovoľníci – samospráva, turistický klub – športový klub – aktivisti),
2. ľudí spája spoločný záujem a sú ochotní vlastnými silami zrealizovať ho,
3. prínos z projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To, čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť, je dostupné všetkým ľuďom v komunite.


Príklady komunitných projektov:
• Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci.
• Činnosť komunitného centra / workshopy / stretávanie sa.
• Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.
• Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.
• Miestne kultúrne podujatie s cieľom pritiahnuť ľudí – výstava, koncert, divadelné predstavenie.
 


Výška grantu a doba realizácie projektu
Nadácia VÚB podporí cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období jún – október 2016. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
• mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
• školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
• centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.
• Samosprávy.

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.)
Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

Z grantových prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:
• mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
• bankové poplatky,
• cestovné,
• náklady spojené s medializáciou projektu,
• občerstvenie, odmeny, pitný režim, stravné,
• režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),
• spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.


Harmonogram 
29. marec 2016 - vyhlásenie grantovej schémy
28. apríl 2016 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
máj 2016 - vyhlásenie výsledkov, podpis grantových zmlúv a prevod finančných prostriedkov
jún – október 2016 - realizácia projektov
30. november 2016 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie


Postup pri predkladaní projektu
Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:
1. oskenovaný doklad o pridelení IČO
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu)
Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 28. apríla 2016 do 24:00 hod.
FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený nawww.nadaciavub.sk koncom mája 2016.


Hodnotiaci proces a kritériá
Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB. Komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených hodnotiacich kritérií. Hodnotiaca komisia objektívne posúdi kvalitu predložených projektov a odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.
Projekty budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií - priama účasť zamestnanca VÚB skupiny na projekte, prínos projektu pre komunitu, originalita plánovaných aktivít, osobné zaangažovanie ľudí do realizácie projektu, efektívnosť rozpočtu. Váhy jednotlivých kritérií sú uvedené v e-grante.

Viac informácií nájdete tu.