POZVÁNKA na informačný seminár k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01  Nitra

Termín konania: 27. 11. 2015

 

Cieľ semináru:  Poskytnúť ucelené  informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z  PRV  SR 2014 – 2020  podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a poskytnúť návod na zostavenie podnikateľského plánu  pre podopatrenie 6.1

 

Cieľová skupina: Mladý poľnohospodár - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá sa uchádza o podporu z podopatrenia 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov vo výške 50 000 Eur na 1 mladého poľnohospodára

 

Rozsah:  7 vyučovacích hodín

 

Obsahová náplň:

Lektor: Ing. Eva Baková

9.00 – 12.15     Informácie,  návod a praktická ukážka vypĺňania jednotlivých bodov žiadosti o nenávratný finančný  príspevok

                        Diskusia

 

12.15 – 13.00   Obed

 

Lektor: Ing. Viera Révayová

13.00 – 15.30 Návod na zostavenie podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1, ktorý je prílohou k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vysvetlenie tabuľky rozlíšenia štandardného výstupu potrebného pre naplnenie podnikateľského plánu v závislosti od príslušnej komodity

                       Diskusia

 

Lektori: Ing. Eva Baková, vyhodnocovateľ projektových podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra

               Ing. Viera Révayová, vyhodnocovateľ projektových podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Forma vzdelávania: Prednáška, diskusia

 

Účastnícky poplatok: 60,00 € vrátane DPH (poplatok zahŕňa organizačné náklady, obed, občerstvenie)

 

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

  1.   Potvrdenú záväznú prihlášku prosím pošlite organizačnému garantovi najneskôr do 24. 11. 2015 mailom na monika.rizekova@agroinstitut.sk,  poštou na adresu: AGROINŠTITÚT Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra alebo faxom na tel. č. 037/7910 159.
  2. Účastnícky poplatok uhraďte bankovým prevodom,  resp.  v hotovosti pri registrácii.
  3. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.
  4. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame! Po oznámení zmeny do uzávierky je možné poslať na seminár náhradníka. Daňový doklad bude účastníkom zaslaný poštou po skončení seminára.
  5. Agroinštitút Nitra štátny podnik. si vyhradzuje právo neuskutočniť seminár v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, o čom bude už prihlásených účastníkov vopred informovať.
  6. V prípade záujmu je možné ubytovanie priamo v budove v hoteli Agroinštitút, rezervácie na t.č. +421 37 7910 111, E-mail: recepcia@agroinstitut.sk
  7. Podrobnejšie informácie poskytne organizačný garant.