Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2017 – podprogram 1.6

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2017 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

 

Upozorňujeme vás, že

  • podprogram je zameraný na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014,
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. (pdf, 1 MB) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • k žiadosti je potrebné priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme (napr.: Cenkros a pod.),
  • prijímateľ dotácie nemôže vykonávať hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajíma viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času prevádzky na komerčné aktivity a príjem zo vstupného nepresahuje celkové náklady na prevádzku predmetnej nehnuteľnosti,
  • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
  • uvoľňovanie finančných prostriedkov z pridelenej dotácie bude prebiehať postupne, podľa predložených čiastkových vyúčtovaní dotácie a posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou,
  •  prijímateľ prikladá k žiadosti vydané stavebné povolenie, alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu s odhadom ukončenia stavebného konania a právoplatnosti stavebného povolenia, alebo stavebné povolenie je potrebné predložiť najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na mailovej adrese podprogram16@gulture.gov.sk.

 

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html