Program Európa pre občanov - septembrová uzávierka

 

Cieľom Akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

 

V rámci tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré zahŕňajú občiansku účasť v najširšom zmysle s osobitným zameraním sa na činnosti priamo spojené s politikami Únie s cieľom konkrétne sa spolupodieľať na procese tvorby politiky Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu. To možno dosiahnuť na všetkých stupňoch a so všetkými inštitucionálnymi účastníkmi diskusií a patria sem hlavne: činnosti súvisiace s vytváraním agendy, podpora počas prípravnej fázy a rokovanie o návrhoch politiky, poskytovanie spätnej väzby v súvislosti s realizáciou príslušných iniciatív. Očakáva sa tiež, že vo financovaných činnostiach sa budú využívať štrukturálne metódy, aby sa zabezpečil ich stály účinok. Oblasť tiež zahŕňa projekty a iniciatívy, ktorými sa rozvíjajú možnosti vzájomného porozumenia, medzikultúrneho vzdelávania, solidarity, spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

 

Opatrenie 2.1 – Družobné mestá

 

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

 

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

 

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

 

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

 

Uzávierky pre rok 2016:

1. september 2016 (začiatok medzi 1. januárom 2017 až 30. septembrom 2017)

 

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka trvania projektu: 21 dní