Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie z Programu obnovy dediny 2016,
 

na základe zverejnenej Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) zverejňujeme formulár tlačiva

ŽIADOSTI o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 (ďalej len žiadosť) spolu s usmerneniami č. 2 Programu obnovy dediny 2016 (nahrádzajú usmernenia č. 1 Programu obnovy dediny 2016): 

USMERNENIE č.2 Programu obnovy dediny 2016 - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

USMERNENIE č.2 Programu obnovy dediny 2016 - Zelená dedina

Usmernenie k registrácii na web aplikácii web POD


Povinne predpísané tlačivá žiadosti:

Rozpočet projektu pre žiadateľa – obec bez štatútu mesta

Rozpočet projektu pre žiadateľa – mikroregionálne združenie obcí

Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k členskej základni

Čestné prehlásenie žiadateľa k nerelevantnosti povinnej prílohy
 

Žiadateľom odporúčame podrobne sa oboznámiť so zverejnenými dokumentmi. Podávanie žiadostí je realizované prostredníctvom web aplikácie webPOD. Prístup do web aplikácie je možný aj cez: https://pod.sazp.sk/user. Každý žiadateľ je povinný sa registrovať v zmysle usmernenia k web aplikácii web POD. Žiadateľom taktiež odporúčame oboznámiť sa s často kladenými otázkami https://pod.sazp.sk/content/casto-kladene-otazky.
 

Termín uzávierky žiadosti je stanovený na 30. október 2015, pričom rozhodujúci je dátum doručenia vytlačenej žiadosti na adresu:
 

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo pracovníkov SAŽP.