Program obnovy dediny 2019

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2019, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (https://bit.ly/2N174h3) bola sprístupnená webová aplikácia (https://pod2019.sazp.sk/) pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2019 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v usmernení pre žiadateľov (https://bit.ly/2QkUB5Q).

Pre rok 2019 sú predmetom podpory nasledovné činnosti:

Činnosť POD1 - Kvalita životného prostredia na vidieku:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
- aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: (vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu, skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu, nákup zberných nádob a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce max. 20 % z rozpočtu žiadanej dotácie), podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (vytváranie obecných a domácich kompostovísk, nákup kompostérov a podpornej techniky ako napr. krovinorez, kosačka, drvič atď. - max. 40 % z rozpočtu žiadanej dotácie),
- aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty), zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov atď.; vrátane mokradí a rašelinísk, s dôrazom na ich ochranu, starostlivosť a obnovu.

Činnosť POD2 - Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): výsadba, obnova a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu (napr. staré a krajové odrody a pôvodne druhy, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia, remízky, aleje a kroviny napr. pozdĺž spravovaných a poľných komunikácií, na hraniciach poľnohospodárskych honov, medziach a prirodzených terénnych hraniciach, izolačnej zelene, vegetačných pásov vysádzaných po vrstevniciach atď.,
- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, stromoradí, alejí, mobilnej zelene, komunitných záhrad vrátane budovania prvkov drobnej architektúry odrážajúcej charakter vidieckej krajiny v rozsahu max. 70 % z rozpočtu žiadanej dotácie,
- ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry, obnova terás, línií vegetácie, atď.), starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti napr. rašeliniská, stepné spoločenstvá, remízky, trvalé trávne porasty, náleziská nerastov a skamenelín, skalné útvary a telesá, travertínové kopy, božie muky, kaplnky a kríže, ktoré tvoria súčasť krajiny),
- monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín vrátane likvidácie inváznych druhov pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku,
- aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, budovanie stabilných vodných prvkov, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácií s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, dažďové záhrady, odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách atď., protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku nutne v spolupráci so správcom vodného toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie),
- výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch v rozsahu max. 50 % z rozpočtu žiadanej dotácie a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene, napr. formou zatrávňovacej dlažby, zámkovej dlažby s použitím priepustného / polopriepustného podkladu (lôžka) a s dodržaním škár 2-3 mm.

Činnosť POD3 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
- aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných besied, informačných akcií (cieľové skupiny: široká verejnosť, predstavitelia samospráv, deti a mládež, verejnosť),
- aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov,
- aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska,
- aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť.

Žiadateľ môže podať práve jednu žiadosť práve na jednu činnosť podpory!

Oprávnený žiadateľ:

Pre činnosti POD1 a POD3:
- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce,
- Mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí,
- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Pre činnosť POD2:
- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Financovanie a spolufinancovanie:
- maximálna výška dotácie - 5 000 EUR pre obec bez štatútu mesta,
- maximálna výška dotácie - 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí.

Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie je na spolufinancovanie projektu mimo poskytnutej pomoci povinný zabezpečiť iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených nákladov projektu, maximálna výška podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu.

Podávanie žiadostí:
- žiadosť sa podáva v elektronickej (nahratá a odoslaná cez web aplikáciu na stránke - https://pod2019.sazp.sk/) i tlačenej podobe (uložená, vytlačená, opečiatkovaná a podpísaná štatutárom a zároveň doručená v stanovenom termíne na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia).

Uzávierka prijímania žiadostí: do 31. októbra 2018
(rozhoduje dátum doručenia žiadosti na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia)

 

Zdroj: https://www.obnovadediny.sk/