PROGRAM OBNOVY DEDINY

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

 

Činnosť POD1

Kvalita životného prostredia na vidieku

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

 • aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: (vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu, skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu, nákup zberných nádob a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce – max. 20% z rozpočtu žiadanej dotácie), podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (vytváranie obecných a domácich kompostovísk, nákup kompostérov a podpornej techniky ako napr. krovinorez, kosačka, drvič atď. – max. 40 % z rozpočtu žiadanej dotácie),
 • aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných  objektov  z  podzemných  zdrojov  (studne,  pramene, vrty),  zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov atď.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť POD1:

 • pre Obec bez štatútu mesta na jednu žiadosť 5.000,- EUR,
 • pre Mikroregionálne združenie obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta na jednu žiadosť 8.000,- EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

 

Činnosť POD2

Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

 • aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): výsadba, obnova a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu, napr. staré a krajové odrody a pôvodné druhy, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia, remízky, aleje a kroviny napr. pozdĺž spravovaných a poľných komunikácií, na hraniciach poľnohospodárskych honov, medziach a prirodzených terénnych hraniciach, izolačnej zelene, vegetačných pásov vysádzaných po vrstevniciach atď.,
 • aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, stromoradí, alejí, mobilnej zelene, komunitných záhrad vrátane budovania prvkov drobnej architektúry odrážajúcej charakter vidieckej krajiny v rozsahu max. 70 % z rozpočtu žiadanej dotácie,
 • ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry, obnova terás, línií vegetácie atď.), starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti, napr. rašeliniská, stepné spoločenstvá, remízky, trvalé trávne porasty, náleziská nerastov a skamenelín, skalné útvary a telesá, travertínové kopy, božie muky, kaplnky a kríže, ktoré tvoria súčasť krajiny,
 • monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín vrátane likvidácie inváznych druhov pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku,
 • aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia nalokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, budovanie stabilných vodných prvkov, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácii s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, dažďové záhrady, odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách atď., protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku nutne v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie),
 • výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch v rozsahu max. 50 % z rozpočtu žiadanej dotácie a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene, napr. formou zatrávňovacej dlažby, dlažby s použitím priepustného/polopriepustného podkladu (lôžka) a s dodržaním škár 2-3 mm.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť POD2:

- pre Obec bez štatútu mesta na jednu žiadosť 5.000,- EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

 

Činnosť POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

 • aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou (cieľové skupiny: široká verejnosť, predstavitelia samospráv, deti a mládež),
 • aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov,
 • aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska;
 • aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí prepredstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť POD3:

- pre Obec bez štatútu mesta na jednu žiadosť 5.000,- EUR,

- pre Mikroregionálne združenie obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta na jednu žiadosť 8.000,- EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2018