Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Cieľom  činností je  investične  podporiť  aktivity  smerujúce  k  zlepšeniu  kvality  ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok (predovšetkým SO2, NOx, VOC, tuhých znečisťujúcich látok vrátane prachových častíc PM10, PM2,5)

Činnosť A1

Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Podpora  je  určená  na  dosiahnutie  zníženia  množstva  vypustených  znečisťujúcich  látok prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. Podporené  budú  projekty  zamerané  na  verejnoprospešný  účel  (verejné  budovy,  školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A1:

200.000,00  EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

Činnosť A2

Podpora  výroby  tepla,  teplej  vody  a  elektrickej  energie  prostredníctvom  využívania obnoviteľných zdrojov

Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej  vody  a elektrickej  energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môže ísť o budovanie zariadení  nahradzujúcich  pôvodné  zariadenia  (napr.  na spaľovanie  tuhých,  kvapalných a plynných  palív  alebo  využívajúcich  elektrickú energiu)  alebo  na  budovanie  nových zariadení.  Ide  o využívanie  veternej,  slnečnej,  geotermálnej  a vodnej   energie   a energie z biomasy. Využitie energie z biomasy môže byť podporené iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia,  spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc. Podporené budú najmä  projekty  zamerané  na  verejnoprospešný  účel  (verejné  budovy,  školy,  zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A2:

200.000,00  EUR pri  dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

Činnosť A3

Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Podpora  je  určená  samosprávam  na  financovanie  investícií  súvisiacich  so  zabezpečením kvality  ovzdušia  požadovanej vyhláškou  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej republiky č.244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. pri súčasnej realizácii adaptačných  opatrení  na nepriaznivé  dôsledky  zmeny  klímy.  Ide o financovanie opatrení zelenej  infraštruktúry,  ktorých  súčasťou  je napr. zatrávňovanie  plošných  zdrojov znečisťovania  ovzdušia,  umývanie  plôch  a komunikácií    v správe  obcí,  výsadba  zelene  (napr. zelených plotov pozdĺž komunikácií) na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy alebo veterného počasia v obciach, a iných opatrení.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A3:

200.000,00  EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosti zamerané na budovanie a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie ČOV pre najmenej rozvinuté okresy ako aj činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov.

 

Činnosť BP1

Opatrenia na vodnom toku

Podpora  je  určená  na  realizáciu  opatrení  zabezpečujúcich    ochranu    a    prevenciu pred povodňami.  Podporené  budú  najmä  projekty,  ktoré  riešia  technické  a biotechnické opatrenia  na  vodnom  toku  zamerané  na  zvýšenie  prietočnej  kapacity  koryta  toku a zabezpečenie  retenčnej  schopnosti  krajiny.  Podpora  je  určená  pre žiadateľov,  ktorým správca vodného toku prenechal drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek do nájmu alebo výpožičky  podľa  §51  zákona  č. 364/2004  Z.  z.  o vodách  a o zmene  zákona  Slovenskej národnej rady č.372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení  neskorších  predpisov.  Žiadateľ  o podporu  je  povinný  postupovať  podľa  zákona č.  364/2004  Z.  z.  o vodách  a o zmene  zákona  Slovenskej  národnej  rady  č.  372/1990  Zb. o priestupkoch  v znení  neskorších  predpisov  (vodný  zákon) v znení  neskorších  predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane  pred povodňami v znení neskorších predpisov, smernice  Európskeho  parlamentu  a Rady   2007/60/ES   z 23.  októbra  2007  o hodnotení a manažmente  povodňových  rizík  a zákona  č. 543/2002  Z.  z.  o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BP1:

200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

Činnosť BP2

Opatrenia mimo vodného toku

Podpora  je  určená  na  vybudovanie  a rekonštrukciu  systémov  odvodňovacích  zariadení slúžiacich  na  odvádzanie  vôd  z povrchového  odtoku, na znovuvyužitie vody a na vybudovanie  zelenej  infraštruktúry (ide  o vodu  zo  zrážok,  ktorá  nevsiakla  do zeme a ktorá  je  odvádzaná  z terénu  alebo  z vonkajších  častí  budov  do  povrchových  vôd  alebo do  podzemných  vôd).  Podpora  je  ďalej  určená  na  opatrenia  mimo  vodného  toku, ktoré zmenšujú  maximálny  prietok  povodne  a  ktoré  sú  zamerané  na  zníženie následkov intenzívnych  zrážok,  hromadenia  sa  vody  z topiaceho  snehu  alebo  dôsledkov  vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou pred účinkami povodní. Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č.364/2004  Z.  z.  o vodách  a o zmene  zákona  Slovenskej  národnej  rady  č.  72/1990  Zb. o priestupkoch  v znení  neskorších  predpisov  (vodný  zákon) v znení  neskorších  predpisov a  v

zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, smernice  Európskeho  parlamentu  a Rady   2007/60/ES   z 23. októbra  2007  o hodnotení a manažmente  povodňových  rizík  a zákona  č.  543/2002  Z.  z.  o ochrane  prírody  a krajiny vznení neskorších predpisov.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BP2:

200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

Činnosť BR1

Rybárstvo

Podpora  je  určená  na  ochranu  rybárstva,  ktoré  je  súhrnom  činností  zameraných na zachovanie,  zveľaďovanie,  ochranu  genofondu  rýb  a optimálne  využívanie  produkcie ichtyofauny    ako prírodného  bohatstva  Slovenskej  republiky  (§  2  ods.  1  zákona č. 139/2002 Z.z.   o rybárstve  v znení  neskorších  predpisov).  Podpora je ďalej určená na aktivity  zamerané  na  revitalizáciu  vodných  tokov (prečistenie,  prehĺbenie,  zvýšenie prietoku pod.)  realizované  osobami  priamo  sa  zaoberajúcimi  problematikou  rybárstva v rámci Slovenskej republiky, v úzkej súčinnosti so správcom vodného toku a len na základe súhlasného stanoviska príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BR1:

200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených

nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

C.  Oblasť:  ROZVOJ  ODPADOVÉHO  HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1

Triedený zber komunálneho odpadu

Podpora  je  určená  na  činnosti  týkajúce  sa triedeného zberu  komunálneho  odpadu na komunálnej úrovni  (zakúpenie  traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov) ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C1:

80.000,00  EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Činnosť C2

Predchádzanie  vzniku  biologicky  rozložiteľných  komunálnych  odpadov  a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v zmysle schváleného Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky (PPVO). Podpora je ďalej určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, (výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, mulčovačov, drviča, štiepkovača, rotačných triedičov a osveta vo forme letákov).

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C2:

150.000,00  EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, 50.000,00 EUR na účely výstavby malej kompostárne, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

Činnosť C3

Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorova centier opätovného používania

Podpora  je  určená  na  predchádzanie  vzniku odpadu  (okrem  biologicky  rozložiteľného  komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného Programu predchádzania  vzniku  odpadu  Slovenskej  republiky (PPVO),   na   zavedenie  systému  triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov,  regálov),  ako jedného  z dôležitých  krokov  pri  dobudovaní  technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania).

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C3:

150.000,00  EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, 40.000,00 EUR na účely dobudovania priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie  na  existujúcom  zbernom  dvore,  pri  dodržaní  podmienky minimálneho  5  % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Cieľom je podporiť činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek.

 

Termín na predloženie žiadostí je: do 31. 10. 2018, pričom rozhodujúci je dátum doručenia  žiadosti  na  adresu  sídla  Environmentálneho  fondu.

Žiadateľ  je  oprávnený  predložiť iba  jednu  žiadosť o podporu  formou  dotácie v rámci  ktorejkoľvek  z činností  podpory  v rámci  Oblastí: A.,  B.,  C.,  D., F. a POD.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke https://envirofond.sk/