Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

 

Spôsob realizácie :

  • výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
  • rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
  • výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
  • výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá,
  • výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
  • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
  • nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)

 

Upozornenie:

Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty).

 

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.

Maximálna výška príspevku: 1 425 000,00 EUR

 

Termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:

 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 09. 09. 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 11. 11. 2019

 

Viac informácií na: https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1