Upozornenie pre prijímateľov dotácii na podporu kultúry a športu na rok 2015

Oznamujeme prijímateľom dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2015, že v zmysle čl. VI ods. 1 písm. e) bod eee) VZN NSK č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu a na základe Čl. IV. bodu 3. písmena b) zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry a športu je prijímateľ povinný osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu vykonať  vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 12. decembra 2015. Na vyúčtovania predložené po určenom termíne sa nebude prihliadať a NSK neposkytne prijímateľovi dotáciu.

Vzhľadom na neustále vyskytujúce sa chyby pri vyúčtovaní odporúčame, aby si príjemcovia dotácie nenechávali vyúčtovanie na termín po 01.12.2015. Zároveň odporúčame venovať zvýšenú pozornosť príprave vyúčtovania podľa metodických pokynov.