Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.

 

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2017 zahŕňa nasledovné podprogramy :

1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi

2. výstavba detských ihrísk

3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

4. nákup športovej výbavy.

 

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:

Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi:

Pre podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk:

Pre podprogram č. 3 - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku:

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť , právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

d) právnická osoba zriadená osobitným zákonom ; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,

e) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.

Pre podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy:

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) občianske združenie,

d) nadácia,

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť7 , právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom8 ; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,

 j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.

 

Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:

 

Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 000 EUR do 40 000 EUR;

Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 13 000 EUR;

Pre podprogram č. 3 − výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

od 10 000 EUR do 15 000 EUR;

Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 500 EUR do 9 000 EUR.

 

Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017.

 

Viac informácií nájdete na https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/