V Ý Z V A na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

 Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov

 

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Dátum uzavretia: 28.02.2017

Oprávnení žiadatelia:

 

- organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy8, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania),

- obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľa základnej školy, mestská časť

 

Oprávnené aktivity:

 

V rámci špecifického cieľa 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,

b. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

c. obstaranie prírodovedných učební,

d. obstaranie polytechnických učební,

e. obstaranie IKT učební,

f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

 

Financovanie projektu

Financovanie celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) projektu je v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, a to nasledovne:

 

 

 

Žiadateľ2

zdroje EÚ (EFRR)

(% z COV)

Štátny rozpočet

(% z COV)

 

Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa

(% z COV)

Menej rozvinutý región

a) organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)

 

            85

     15

             0

b) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ základnej školy),

c) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy,

d) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy).

      85

    10   

      5

e) subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba)

       85

   5

     10

Viac rozvinutý región

f) organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)

           50

  50

          0

g) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)

h) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy

i) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy).

 

               50

 45   

    5

             

 

 

Miesto a spôsob podania PZ

 

Adresa doručenia na RO pre IROP:

- ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území RIÚS Banskobystrického kraja mimo územia IÚS5 mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Banská Bystrica, žiadateľ predkladá dokumentáciu PZ na adresu RO pre IROP:

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia programov regionálneho rozvoja

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Adresy doručenia na SO pre IROP:

- ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území RIÚS samosprávneho kraja6 mimo územia IÚS mestskej funkčnej oblasti krajského mesta, žiadateľ predkladá dokumentáciu PZ na príslušný samosprávny kraj.

 

Adresy doručenia na príslušný SO pre IROP: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor implementácie operačných programov

Sabinovská 16

P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie SO pre IROP

Primaciálne nám.1

P. O. Box 192

814 99 Bratislava

Mesto Banská Bystrica Oddelenie SO pre IROP Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor SO pre IROP

Starohájska 10

P. O. BOX 128

917 01 Trnava

Mesto Trnava

Útvar SO pre IROP

Trhová 3

917 71 Trnava

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Odbor SO pre IROP

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Mesto Trenčín SO pre IROP

Mierové námestie 2

911 64 Trenčín

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Odbor SO pre IROP

Komenského 48

011 09 Žilina

Mesto Žilina Oddelenie SO pre IROP

Nám. obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

SO pre IROP

Kupecká ul. 3

949 01 Nitra

Mesto Nitra SO pre IROP

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Úrad Košického samosprávneho kraja

Odbor SO pre IROP

Námestie Maratónu Mieru 1

Korešpondenčná adresa:

Strojárenská 3

042 66 Košice

Mesto Košice Oddelenie SO pre IROP

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Odbor SO pre IROP

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Mesto Prešov

SO pre IROP

Hlavná 73

080 01 Prešov

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953