VEREJNÁ VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

Základný cieľ projektu

Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu verejného zdravia, zvýšenie verejného povedomia a porozumenia k rizikám súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených podľa  „Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“.

Prioritné oblasti podpory  pre rok 2016 sú:

a)      Zníženie dopytu po drogách, a to:

1.      podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizikám s tým spojenými,

2.      podpora preukázateľne osvedčených preventívnych vzdelávacích programov so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi, mládežou a rodinou a zraniteľnými skupinami,

3.      podpora inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím  masovokomunikačných a informačných technológií,

4.      podpora vzdelávacích aktivít a odborných stretnutí pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky,

5.      podpora programov a aktivít na odborne garantovanú krízovú intervenciu, harm-reduction, street work, liečbu, resocializáciu, postresocializáciu a svojpomocné poradenstvo,

6.      podpora aktivít zameraných na zapájanie spoločnosti v súlade s potrebou praxe.

 

b)      Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce, a to:

1.      podpora získavania údajov o drogovom fenoméne so zameraním na rôzne cieľové skupiny a ich spracovanie do analýz, štúdií a iných materiálov v kontexte zámerov a cieľov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020,

2.      podpora aktivít zameraných na prepájanie preventívnych, zdravotníckych a sociálnych služieb/opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,

3.      podpora koordinačných mechanizmov, zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky,

4.      podpora spoločných aktivít orgánov štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v oblasti znižovania dopytu a ponuky drog,

5.      podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou populáciou, resp. s osobami so závislosťou a získavanie nových overených poznatkov a skúseností z praxe,

6.      podpora tvorby analýz a dopadov programov realizovaných v oblasti zneužívania drog.

 

c)      Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie, a to:

1.      podpora informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o protidrogovej politike  najmä prostredníctvom vydávania odborných publikácií, metodických materiálov, učebných textov, doplnkovej literatúry, periodických časopisov, audiovizuálnych pomôcok so zameraním na zdravý spôsob života, prevenciu rizikového správania  a výmenu odborných skúseností, v oblasti prevencie drogových závislostí,

2.      organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike,

3.      šírenie protidrogovej osvety najmä masovokomunikačnými prostriedkami,

4.      nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,

5.      zmena stavby alebo stavebná úprava zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.

 

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 10. mája 2016 

 

Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najvyššia výška je 50.000,00 eur

Najnižšia výška je  2.000,00 eur

 

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 31. júla 2016.

 

Viac informácií nájdete tu.