Výzva číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Termín uzávierky

16. 06. 2019

Adresa na predkladanie žiadostí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Oprávnené aktivity

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom
na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase.

Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie
v  rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ich umiestnenie a využiteľnosť
z hľadiska frekvencie cestnej premávky. Dotáciu možno poskytnúť
na nižšie uvedené oprávnené aktivity, pričom tieto aktivity je možné realizovať v rámci jedného projektu buď každú samostatne, alebo viacero oprávnených aktivít súčasne.

 

Oprávnené aktivity sú nasledovné:

- samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov,

- optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi,

- osadenie  meračov  rýchlosti motorových vozidiel  podľa vzoru elektronického panelu na premenné prevádzkové informácie  Z 12 podľa vyhlášky.

 

Dotácia sa neposkytuje na vodorovné dopravné značenie priechodu
pre chodcov. Taktiež sa neposkytuje aj na zvislé dopravné značenie, ktoré nesúvisí s vyššie uvedenými oprávnenými aktivitami.

Trvanie projektu

rok 2019

Disponibilný objem zdrojov  

 

191 000,- eur

 

Výška dotácie 

Minimálna výška dotácie:      3 000,- eur

Maximálna výška dotácie:    24 000,- eur

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2019