Výzva číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia a na podporu zlepšenia činnosti, ak tieto subjekty vykonávajú činnosť
pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému minimálne po dobu 5 rokov.

Oprávnení žiadatelia sú povinní preukázať pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie spoluprácu s Policajným zborom podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov vo forme písomného stanoviska (originál/ úradne overená fotokópia) miestne príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru alebo organizačnej zložky Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za zrealizované konkrétne aktivity za posledné dva roky:

- pri pátracích akciách vykonávaných Policajným zborom so zameraním
na pátranie po nezvestných a hľadaných osobách,

- pri záchranárskych akciách vykonávaných Policajným zborom, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia alebo majetku,

- pri poskytovaní technickej podpory pri služobnej činnosti Policajného zboru, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia,

- pri bezpečnostno-preventívnych akciách.

 

Oprávnenými aktivitami nie sú aktivity, ktoré môžu byť hradené z finančnej podpory podľa § 4b ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

Oprávnení žiadatelia

a) občianske združenia,

b) nadácie,

c) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

d) obce,

e) vyššie územné celky,

f) rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

g) právnické osoby zriadenej podľa osobitného predpisu a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,

h) Slovenský Červený kríž,

i) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

j) neinvestičné fondy so sídlom na území Slovenskej republiky,

k) verejné výskumné inštitúcie.

 

Výška dotácie 

Minimálna výška dotácie:        5 000,- eur 

Maximálna výška dotácie:    180 000,- eur

 

Termín uzávierky

16. 06. 2019

 

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2019