Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Účel:

Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Termín uzávierky

21. 06. 2019

 

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty:

· Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

· Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

 

Oprávnené aktivity

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

· Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby v zmysle stavebného zákona),

· Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice

· Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, výmena výplňových otvorových konštrukcií, rekonštrukcia a modernizácia technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia),

Poznámka: intervencie do stavebných objektov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami sú nevyhnutne realizované so súhlasom príslušného krajského pamiatkového úradu, pre zaradenie príslušného projektu v súvislosti s podporou pamiatkového objektu je rozhodujúci účel, na ktorý má byť objekt využívaný.

 

Trvanie projektu

rok 2019-2023

 

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie: 3 000,- EUR

Maximálna výška dotácie: 30 000,- EUR

 

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2019