Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR

Podpora je určená na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie              a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Termín vyhlásenia: 17.7.2017

Termín uzávierky: 31.8.2017

 

Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty

 

·  Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

·  Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

 

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

 

  • Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,  
  • Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
  • Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).
  • Projektové a inžinierske práce pre projekt.

 

Minimálna výška dotácie:     5 000,- EUR

Maximálna výška dotácie:  30 000,- EUR 

 

Viac info: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017