Výzva číslo VII. SKR 2019

Výzva číslo VII. SKR 2019

 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia

22. júla 2019

Termín uzávierky

5. septembra  2019

Adresa na predkladanie žiadostí

Ministerstvo vnútra SR

Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22

826 04 Bratislava                                                                               

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3  zákona č. 526/2010 Z. z. .

Trvanie projektu

rok 2019

Základný cieľ projektu

Podpora zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,  integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných  orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.

Oprávnenými aktivitami nie sú aktivity primárne zamerané na podporu ochrany pred požiarmi podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Personálna matica

K žiadosti je potrebné predložiť personálnu maticu k projektu.Personálnou maticou sa rozumie súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Jej prílohou ako aj jej zmien je životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu.

Disponibilný objem zdrojov

110 000,- eur

Minimálna výška dotácie

7 000,- eur

Maximálna výška dotácie

20 000,- eur

Kontakt na Ministerstve vnútra SR

Ing. Daniela Nemogová, tel.: 02/48593256, e-mail: daniela.nemogova@minv.sk

Vzor žiadosti a prílohy

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese https://www.minv.sk/?dotacie-1.

Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie, ktorý tvorí prílohu č. 1
k žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese https://www.minv.sk/?dotacie-1.

Vzor personálnej matice, ktorý tvorí prílohu č. 2 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese https://www.minv.sk/?dotacie-1.

Údaje o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý tvorí prílohu č. 3 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese https://www.minv.sk/?dotacie-1.

Kontrolný list povinných príloh a náležitostí k žiadosti, ktorý tvorí prílohu č. 4 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme ako súčasť Výzvy číslo VII. SKR 2019.