Výzva Environmentálny fond - Oblasť J1 Podpora elektromobility

Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ eregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

 

Žiadatelia, ktorí môžu Environmentálny fond žiadať o podporu vo forme dotácie na projekty na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu sú definovaní nasledovne:

a) Obec - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

b) Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

 

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formou dotácie.

 

Bližšie informácie nájdete na https://envirofond.sk/sk/podpora/dotacie