Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania - ENVIROPROJEKT 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018.

1. Prioritné témy rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2018

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu.

Oblasťou podpory v roku 2018 sú ciele, aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy:

téma 1: Lesný ekosystém

téma 2: Lúčny ekosystém

téma 3: Vodný ekosystém

téma 4: Urbánny ekosystém

Rozvojový projekt školy zamerať na:

  • tvorbu vlastného environmentálneho programu školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj;
  • implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na vedenie žiakov k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia;
  • metodické a učebné materiály a pomôcky k téme na zabezpečenie realizácie environmentálneho programu školy;
  • konkrétne praktické aktivity so žiakmi s dôrazom na podmienky školy (napr. realizácia projektu v školských záhradách, vybudovanie jazierok na školských pozemkoch, výsadba našich pôvodných drevín, výsadba prirodzenej lúky a medonosných rastlín pre včely, vtáčie búdky a podložky, vytvorenie búdok a podložiek, špeciálnych búdok pre dážďovníky obyčajné a netopiere a iné).

2. Žiadatelia

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d§ 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (ďalej len „žiadateľ“).

3. Trvanie projektu

Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr od 6. júna 2018 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2018, pričom pridelené finančné prostriedky musia byť použité v tomto termíne.

4. Predkladanie žiadostí

Žiadosť o finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu žiadateľ predkladá ministerstvu prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) v súlade s § 4d zákona č. 597/2003 Z. z.

Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk, v časti Regionálne školstvo/ Rozvojové projekty v regionálnom školstve/ ENVIROPROJEKT 2018.

Vyplnenú žiadosť predkladá žiadateľ do 29. marca 2018 príslušnému OŠ s označením na obálke

ENVIROPROJEKT 2018“.

Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

Písomnú žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení a v elektronickej podobe na CD v jednom súbore programu MS WORD. Odporúčame, aby písomná žiadosť neprekročila 8 strán textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu, prikladajte len nutné obrazové prílohy max. v rozsahu 300 kB).

Príslušný OŠ preverí úplnosť predkladanej žiadosti:

1. vyplnené všetky údaje v žiadosti,

2. podpisy a pečiatky.

Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle OŠ sekcii regionálneho školstva ministerstva v lehote do 11. apríla 2018.

Žiadateľ predkladá len jeden rozvojový projekt vo vzťahu k príslušnej škole.

5. Pridelenie finančných prostriedkov

Maximálna výška finančného príspevku ministerstva pre projekty s miestnou a regionálnou pôsobnosťou v roku 2018 je

2 000,00 €.

Požadovanú finančnú čiastku od ministerstva uvedie žiadateľ v eurách (nie v centoch; zaokrúhľovať na celé euro, napr. 1 950,00 €).

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je v súlade s § 4d ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. vo výške najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt.

Z pridelených finančných prostriedkov na realizáciu projektu môže realizátor čerpať 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné).

Pridelené finančné prostriedky nemôžu byť použité na:

  • úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
  • refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
  • úhradu mzdových výdavkov a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
  • úhradu kapitálových výdavkov,
  • letné tábory, víkendové pobyty, študijné pobyty a projekty s vedeckým zameraním, nákup zariadení informačno-komunikačných technológií, nákup zberných nádob na odpad, stavebné budovanie školských areálov.

 

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk