VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 Číslo výzvy: 22/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 31.5.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Oprávnené aktivity:

  • Aktivita 1:   výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, rekonštrukcia kultúrnych domov
  • Aktivita 2:   zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
  • Aktivita 3:   odstraňovanie malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
  • Aktivita 4:   rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba a rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  • Aktivita 5:   investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
  • Aktivita 6:   nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest,miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (napr. montáž kamerových systémov)

Oprávnené výdavky:

·  Výdavky pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najneskôr dňa 1.12.2014

·  Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014

·  Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia,

 

Oprávnení žiadatelia:

·  obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

·  združenia obcí s právnou subjektivitou (s  počtom obyvateľov do 1 000 vrátane) V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.

 

Indikatívna alokácia výzvy:

·  26 000 000 EUR

Spôsob financovania:

·  výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným vo výzve (viď. príloha)

·  druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.5.2017

  

Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2017

  

Termín podávania a prijímania ŽoNFP: od 2.11.2017 do 30.11.2017

 

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/podopatrenie-7-4