Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu


Prioritná os 2:         Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a                                        výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:      2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:             IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1
 
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mpsr.sk