Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

 

Oprávnení žiadatelia:

– V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

 

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

 

ktoré sú registrované na území SR, a ku dňu predloženia ŽoNFP podnikajú minimálne 36 mesiacov. V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať podmienku, že za posledné 3 roky (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k prerušeniu prevádzkovania živnosti. Za začiatok podnikania sa považuje u živnostníkov dátum vydania živnostenského oprávnenia, u právnických osôb dátum zápisu do obchodného registra. Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu a to najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a stredné podniky. Určujúcou definíciou mikro-, malého a stredného podniku je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

 

Oprávnené aktivity:

– V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

 

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).

 

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Rozvoj existujúceho MSP.

 

Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.

 

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť minimálne jedna z nasledovných činností:

– nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,

– zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

 

Súčasne s vyššie uvedenými činnosťami môže žiadateľ v rámci hlavnej aktivity projektu realizovať aj:

– marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

– posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

 

Podmienky oprávnenosti projektu:

– Projekt žiadateľa musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice v zmysle prílohy č. 16 ŽoNFP, t.j. projekty, ktoré nepredstavujú aspoň inováciu minimálne nízkeho stupňa, sú v rámci výzvy neoprávnené.

 

Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na odvetvia (v členení podľa SK NACE) uvedené v rámci výzvy.

 

Minimálna hranica, ktorú musí žiadateľ dosiahnuť, aby projekt splnil hodnotiace kritériá, a teda podmienku splnenia kritérií pre výber projektov, predstavuje 60% z maximálneho počtu bodov, t.j. 25 bodov z maximálne možných 41 bodov.

 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území – oprávnené sú všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

 

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

 

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky, a ktorá je predmetom oprávnených výdavkov projektu.

 

Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na:

 podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,

 zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov,

 zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 12 mesiacov.

 

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania:

– refundácia,

– predfinancovanie,

– kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania.

 

Financovanie a spolufinancovanie projektu:

– Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR.

– Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR.

– Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR.

 

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 50 % celkových oprávnených výdavkov (s výnimkou podľa nasledujúceho textu). Intenzita pomoci uvedená v predchádzajúcom texte sa zvýši o 15 percentuálnych bodov, t.j. až na 65 % celkových oprávnených výdavkov, v prípade projektov, ktoré budú realizované v niektorom z okresov zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predkladanie žiadostí:

– Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy ŽoNFP v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/) a zároveň kompletnú ŽoNFP v origináli a v jednej kópii, vrátane všetkých povinných príloh, v tlačenej forme.

 

Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP.

 

Časový harmonogram konania o ŽoNFP:

– Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl.

 

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia.

 

Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

 

– Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola – 15.02.2017

– Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola – 28.04.2017

– Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola – Posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca

 

Termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl budú stanovené v intervale 2 mesiacov (k poslednému pracovnému dňu daného mesiaca) od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

 

Informácia o výzve a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na stránke:

https://bit.ly/2frQSEW