Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2017 – LEADER NSK

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja vyhlasuje dňa 16.01.2017 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre nasledovné opatrenia:

Opatrenie 1. Obnova obcí,
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,
Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS,

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op123

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je dňa 07.03.2017, do 15:00 hod. v podateľni NSK.

Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách.

Podklady k výzve  Ikona súboru zip (1.2 MB)

 

Zdroj: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9348