Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

V Ý Z V A

na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že vyčlenilo dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične  na rok 2018.


Cieľom výzvy je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou:

     - dostavby telocvične,

     - rekonštrukcie telocvične alebo

     - výstavby novej telocvične.Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:

  • rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
  • rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
  • rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
  • rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
  • rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú  obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi:

a)      základnej školy so všetkými ročníkmi alebo

b)      strednej školy s počtom žiakov nad 150,


a ktoré pred vyhlásením výzvy počas piatich rokov nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky na ten istý účel od ministerstva (vrátane havárií) aj od iného subjektu verejnej správy alebo nezískali finančnú podporu z programov ŠF a KF v programovom období 2007-2013, z programov EŠIF v programovom období 2014-2020, z finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu, z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične za  rok  2016 alebo 2017.  Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva.


Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni ministerstva) je 15. mája 2018 do 14.00 h.

 
Ministerstvo organizuje pre žiadateľov o poskytnutie dotácie semináre, určené na vecne bezchybnú prípravu projektu, prihliadajúc na výberové kritériá a ich váhu, správne a kompletné vypĺňanie požadovaných príloh a potvrdení. 


Semináre budú v Prešove, v Nitre a v Banskej Bystrici v termínoch  10., 11. a 13. apríla 2018.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na uvedených mailových adresách.


 

PREŠOV  - 10.4.2018 (utorok) -  13:00 hod -  veľká zasadačka na prízemí OÚ, Námestie mieru 3
vladimir.wittner@minv.sk
 
NITRA – 11.4.2018 (streda) – 10:00 hod – aula mestského úradu, Štefánikova trieda 60
stefania.babkova@minv.sk
 
BANSKÁ BYSTRICA – 13.4.2018 (piatok) – 11:00 hod – kongresová sála OÚ, Námestie Ľ. Štúra 1
viera.stanova@minv.sk
 
 
Bližšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/