Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť zdravého životného štýlu Zdravie na tanieri 2018

Výzva
na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť zdravého životného štýlu
Zdravie na tanieri 2018

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2018 bude prideľovať účelovo viazané finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu v oblasti zdravého životného štýlu s názvom
 
„Zdravie na tanieri 2018“

 
Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d ods. 1zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá obec ako zriaďovateľ základnej školy podľa §6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a samosprávny kraj ako zriaďovateľ strednej školy podľa §9 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výzva je zameraná na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie obezity v školách.
 
Cieľom podpory je najmä 

Prevencia obezity
-  motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno- vzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole „SMART REGIONAL CATERING“,
 
-  s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti,
 
-  vhodným prostredím v škole pre správny pitný režim na  tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“.


Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 10 . mája 2018.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 24. mája 2018.

 

Bližšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvojovy-projekt-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-pre-oblast-zdraveho-zivotneho-stylu-zdravie-na-tanieri-2018/