Výzva na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:
- dostavby telocvične,
- rekonštrukcie telocvične alebo
- výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Telocvičňa musí byť súčasťou školy a v jej užívaní.

Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.

Financovanie a spoluúčasť:
Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 10 000 000 €, z toho 9 000 000 € na kapitálové výdavky a 1 000 000 € na bežné výdavky.

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden rozvojový projekt je 200 000 EUR na kapitálové výdavky a 5 000 EUR na bežné výdavky.

Výška spoluúčasti žiadateľa na bežné výdavky: najmenej 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom. Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: najmenej 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.

Predkladanie žiadostí:
Každý žiadateľ predkladá len jednu žiadosť. Žiadateľ, ktorý plánuje dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične pri viacerých školách a/alebo žiada o pridelenie finančných prostriedkov na vybavenie telocvične pri viacerých základných školách, uvedie podklady v žiadosti osobitne za každú školu (1 rozvojový projekt = 1 škola).

Žiadosť predkladá žiadateľ písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ (vrátane prílohy), najneskôr do 30 dní od zverejnenia Výzvy prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja s označením na obálke: „Telocvičňa“. Žiadosť (spolu s prílohou č. 1), vyplnenú podľa vzoru, je potrebné poslať aj elektronicky, vo formáte WORD, na adresu: telocvicne@minedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.

Dôležité dokumenty:
- Znenie výzvy (https://ix.sk/YTogM)
- Formulár žiadosti (https://ix.sk/4K0np)
- Štatút komisie (https://ix.sk/mUnEx)

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-a-na-vybavenie-telocvicne/