Výzva „Nech sa nám netúlajú“

Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo realizujú XII. ročník grantového programu Nech sa nám netúlajú

Cieľ: poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť, pričom Projekt sleduje aj cieľ dať šancu mladým talentom.
Zmyslom programu je „dostať deti z ulice“, motivovať ich, aby našli cestu k svojim záľubám, rozvíjali svoje nadanie a naučili sa aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.

Oprávnení žiadatelia:
- všetky organizácie
- fyzické osoby
- združenia
- základné a umelecké školy
- centrá voľného času
- iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti

 

Prijímanie žiadostí: od 02.11.2015 do 29.02.2016 (rozhodujúci je dátum odoslania)
Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 500 €.

Vyhodnocovanie víťazných projektov bude prebiehať v 2 kolách:
Prvé kolo Hodnotiaca komisia do 15.03.2016 vyhodnotí, dva najlepšie projekty, ktoré potom postúpia do druhého kola kde sa vyberie za každý región 1 projekt Informácie o víťazných projektoch budú zverejnené v mesiaci máj na webovej stránke.

Viac info: https://www.coop.sk/…/nadaci…/nech-sa-nam-netulaju/xii-rocnik