Výzva - Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:       4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ:            4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:            neuplatňuje sa

Fond:                          Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

 

RO pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 4.2.1 dvojkolový proces výberu projektov. Pred predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP je žiadateľ povinný prihlásiť sa do výzvy na predkladanie projektových zámerov, ktorá bude vyhlásená príslušným SO pre IROP. Následne, po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru je oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov – výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy:                   otvorená

Dátum vyhlásenia:        14. 03. 2016

Dátum uzavretia:           RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre IROP zverejní na svojom webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje  55 000 000  EUR.

 

1.4.         Financovanie projektu

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020, a to nasledovne:


 

Kategória regiónu Žiadateľ Výška príspevku zo zdrojov  EÚ 
 % z celk. oprávnených výdavkov
Štátny rozpočet
v % NFP

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa

v % celkových oprávnených výdavkov

menej rozvinutý región

·   obec

·   združenie obcí
85 10 5
menej rozvinutý región

·   vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

·   právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
85 5 10

 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.

Minimálne celkové oprávnené výdavky nie sú stanovené.

Maximálne celkové oprávnené výdavky nie sú stanovené.

Celkové oprávnené výdavky (benchmark – t.j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) sú stanovené nasledovne:

 
Predmet projektu Referenčná hodnota benchmarku (bez DPH)
Gravitačná stoková sieť 425 EUR/m
Gravitačná stoková sieť + vodovod 480  EUR/m
Tlaková stoková sieť 250  EUR/m
Tlaková stoková sieť + vodovod 305  EUR/m
Vodovod 250  EUR/m
Výstavba ČOV 560 EUR/EO
Rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV benchmark nie je stanovený
Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov benchmark nie je stanovený
Budovanie nových vodárenských zdrojov benchmark nie je stanovený

 

Viac informácií nájdete tu.