WIFI pre Teba

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlasuje výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os 7, Informačná spoločnosť 

Investičná priorita 2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne
hospodárstvo

Špecifický cieľ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

Schéma štátnej pomoci Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach (schéma pomoci de minimis) (DM – 14/2018)

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja

POSKYTOVATEĽ

Názov Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „SO OPII“) konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „RO OPII“).

Typ výzvy otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy 30.07.2018

FINANCOVANIE PROJEKTU

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci tejto výzvy PO7 OPII nasledovné: 

85 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
10 % príspevku zo štátneho rozpočtu,
5 % vlastné zdroje žiadateľa.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONANIA O ŽIADOSTI O NFP

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. Schvaľovanie Žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl.

Harmonogram hodnotiacich kôl

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.11.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 13.02.2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávnenosť žiadateľa: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

 

Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s