Zelené oázy 2018

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 12. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.   

 

Grantový program podporuje:

- environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,

- projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,

- výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry),

- vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),

- čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,

- zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),

- sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,

- prezentáciu lokálnych produktov,

- zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,

- sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

 

Do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce, aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu. Aktivity realizované pri vodných tokoch a plochách musia byť konzultované s ich správcami. Pri realizácii projektov je nutné používať environmentálne akceptovateľné postupy, nástroje a materiály. Ak v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné, pričom výber druhov a termín výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štátnej ochrany prírody vo vašom regióne a pod. Ak v projekte rátate so založením drobnochovu, odporúčame vopred konzultovať vaše plány s hygienikom, veterinárom, prípadne so skúsenými členmi chovateľských organizácií. Projekty sa nesmú realizovať v bezprostrednej blízkosti čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

 

Novinka:

- Program Zelené oázy sa od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životného prostredia, a tak verný svojmu poslaniu - ale aj názvu - sa v tomto ročníku prioritne zameriava na realizáciu adaptačných opatrení ako reakciu na zmenu klímy. Medzi tieto opatrenia radíme lokálne, praktické a efektívne opatrenia na zadržiavanie vody, ochladzovanie - hlavne v mestách, rozširovanie zelených plôch (predovšetkým viacetážovej alebo vertikálnej zelene), podpora efektívnejšieho hospodárenia s vodou, budovanie zelených striech, opatrenia na prevenciu a elimináciu následkov lokálnych prívalových povodní a podobne.

 

Cieľové územia:

- Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

 

Kto môže žiadať o grant:

- registrované mimovládne neziskové organizácie,

- základné a stredné školy a učilištia,

- centrá voľného času a komunitné centrá,

- mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur. Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur.

 

Žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20 % z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca.

 

Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu:

- materiál na výsadbu a úpravy terénu,

- náradie a iné potreby,

- predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. ich oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava,

- chovný materiál,

- bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu projektu.

 

Realizácia podporených projektov:

- Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu, najneskôr do konca septembra 2018, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.

 

Hodnotenie projektov:

- Projekty sa hodnotia v 2 kolách. V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti, ktorá bude obsahovať stručné zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi a o oblasti, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít, predbežný rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto a ako bude projekt realizovať. Žiadosť je potrebné predložiť na vyplnenom predpísanom formulári s názvom PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU. Predbežnú žiadosť môžete poslať v elektronickej alebo papierovej forme. Ak zvolíte papierovú verziu, pošlite vašu žiadosť v štyroch identických papierových kópiách, ak zvolíte elektronickú formu, vyplňte online formulár na stránke:

- https://ekopolis.egrant.sk/

 

Neposielajte, prosím, žiadosti mailom, ani súčasne v elektronickej a papierovej forme!

 

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykoná Nadácia Ekopolis) budú žiadatelia s najvyšším hodnotením vyzvaní na dopracovanie žiadosti o grant do komplexnej podoby.

 

Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy: 

- 11. decembra 2017 do 16:00 hod.

 

Dôležité dokumenty:

- Propozície - https://bit.ly/2yDstVy  

- Elektronický formulár žiadosti (1. kolo) - https://ekopolis.egrant.sk/

- Elektronická žiadosť (formát WORD) - https://bit.ly/2hZgiYU  

- Podporené projekty (na inšpiráciu) - https://bit.ly/2ejk67B  

 

Podrobné informácie o grantovom programe Zelené oázy, kritériá a prihlasovacie formuláre sú na stránkach www.oazy.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.